Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí

Tổng hợp kiến thức, tài liệu để bạn học thiết kế website online miễn phí. hướng dẫn học thiết kế website từ đơn giản đến nâng cao một cách hoàn thiện nhất

Liên Kết : Chuyển Nhà Thanh Hóa | Thiết Kế Website | Học Lái Xe OTo Tại Thanh Hóa |Chuyển Hà Hà Nội |

Bảng mã mầu cho website blog

Share Button

Bảng mã mầu cho website blog

Tổng hợp bảng mã mầu chi tiết và đầy đủ nhất trong việt thiết kế website, blog. Cung cấp bảng mã mầu html hoàn toàn miễn phí.


Giới Thiệu :

   Khi các bạn thiết kế website hoặc blog thì mầu sắc là yếu tố rất quan trọng để thiết kế giao diện, mầu chữ văn bản.

Bảng mã mầu cho website, blog

#EEEEEE
#DDDDDD
#CCCCCC
#BBBBBB
#AAAAAA
#999999
#888888
#7777777
#666666
#555555
#444444
#333333
#222222
#111111
#000000
#FF0000
#EE0000
#DD0000
#CC0000
#BB0000
#AA0000
#990000
#880000
#770000
#660000
#550000
#440000
#330000
#220000
#110000
#FFFFFF
#FFFFCC
#FFFF99
#FFFF66
#FFFF33
#FFFF00
#CCFFFF
#CCFFCC
#CCFF99
#CCFF66
#CCFF33
#CCFF00
#99FFFF
#99FFCC
#99FF99
#99FF66
#99FF33
#99FF00
#66FFFF
#66FFCC
#66FF99
#66FF66
#66FF33
#66FF00
#33FFFF
#33FFCC
#33FF99
#33FF66
#33FF33
#33FF00
#00FFFF
#00FFCC
#00FF99
#00FF66
#00FF33
#00FF00
#FFCCFF
#FFCCCC
#FFCC99
#FFCC66
#FFCC33
#FFCC00
#CCCCFF
#CCCCCC
#CCCC99
#CCCC66
#CCCC33
#CCCC00
#99CCFF
#99CCCC
#99CC99
#99CC66
#99CC33
#99CC00
#66CCFF
#66CCCC
#66CC99
#66CC66
#66CC33
#66CC00
#66CCFF
#66CCCC
#66CC99
#66CC66
#66CC33
#66CC00
#33CCFF
#33CCCC
#33CC99
#33CC66
#33CC33
#33CC00
#00CCFF
#00CCCC
#33CC66
#33CC33
#00CC99
#00CC66
#00CC33
#00CC00
#FF99FF
#FF99CC
#FF9999
#FF9966
#FF9933
#FF9900
#CC99FF
#CC99CC
#CC9999
#CC9966
#CC9933
#CC9900
#9999FF
#9999CC
#999999
#999966
#999933
#999900
#6699FF
#6699CC
#669999
#669966
#669933
#669900
#3399FF
#3399CC
#339999
#339966
#339933
#339900
#0099FF
#0099CC
#009999
#009966
#009933
#009900
#FF66FF
#FF66CC
#FF6699
#FF6666
#FF6633
#FF6600
#CC66FF
#CC66CC
#CC6699
#CC6666
#CC6633
#CC6600
#9966FF
#9966CC
#996699
#996666
#996633
#996600
#6666FF
#6666CC
#666699
#666666
#666633
#666600
#3366FF
#3366CC
#336699
#336666
#336633
#336600
#0066FF
#0066CC
#006699
#006666
#006633
#006600
#FF33FF
#FF33CC
#FF3399
#FF3366
#FF3333
#FF3300
#CC33FF
#CC33CC
#CC3399
#CC3366
#CC3333
#CC3300
#9933FF
#9933CC
#993399
#993366
#993333
#993300
#6633FF
#6633CC
#663399
#663366
#663333
#663300
#3333FF
#3333CC
#333399
#333366
#333333
#333300
#0033FF
#FF3333
#0033CC
#003399
#003366
#003333
#003300
#FF00FF
#FF00CC
#FF0099
#FF0066
#FF0033
#FF0000
#CC00FF
#CC00CC
#CC0099
#CC0066
#CC0033
#CC0000
#9900FF
#9900CC
#990099
#990066
#990033
#990000
#6600FF
#6600CC
#660099
#663333
#663300
#3333FF
#3333CC
#333399
#333366
#333333
#333300
#0033FF
#FF3333
#0033CC
#003399
#003366
#003333
#003300
#FF00FF
#FF00CC
#FF0099
#FF0066
#FF0033
#FF0000
#CC00FF
#CC00CC
#CC0099
#CC0066
#CC0033
#CC0000
#9900FF
#9900CC
#990099
#990066
#990033
#990000
#6600FF
#6600CC
#660099
#660066
#660033
#660000
#3300FF
#3300CC
#330099
#330066
#330033
#330000
#0000FF
#0000CC
#000099
#000066
#000033
#00FF00
#00EE00
#00DD00
#00CC00
#00BB00
#00AA00
#009900
#008800
#007700
#006600
#005500
#004400
#003300
#002200
#001100
#0000FF
#0000EE
#0000DD
#0000CC
#0000BB
#0000AA
#000099
#000088
#000077
#000055
#000044
#000022
#000011

Bảng mã mầu vô cùng cần thiết trong công việc tạo dụng và lập trình website

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí © 2017 Frontier Theme